skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tài liệu mới: Mới từ tháng trước xóa Chủ đề: Women'S Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In the Shadows of the Middle East's Wars, Oil, and Peace: the Construction of Female Desires and Lesbianism in Middlebrow Egyptian Literature

Hammad, Hanan

July 2019, Vol.50(2), pp.148-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0085-2376 ; E-ISSN: 1570-064X ; DOI: 10.1163/1570064x-12341383

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Our Man of Little Importance

Kirchick, James

Commentary, 2019, Vol.148(1), p.54(3)

ISSN: 0010-2601

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflecting on The Oppositional Discourses Against the AKP’s Neoliberalism and Searching for a New Vision for Feminist Counter Politics

Yarar, Betul

Les cahiers du CEDREF, 15 October 2018, pp.23-67

ISSN: 1146-6472 ; E-ISSN: 2107-0733

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lilla Tőke
  2. Kirchick, James
  3. Yarar, Betul
  4. Hammad, Hanan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...