skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Women'S Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan Among the Powers, 1890–1990

Arase, David

The Journal of Asian Studies, 1995, Vol.54(1), pp.217-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.2307/2058990

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Japan's Foreign Policy. By Reinhard Drifte. [London: Routledge, 1990. 112 pp. £7.95.]
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan's Foreign Policy. By Reinhard Drifte. [London: Routledge, 1990. 112 pp. £7.95.]

Arase, David

The China Quarterly, 03/1991, Vol.125, pp.164-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7410 ; E-ISSN: 1468-2648 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0305741000030411

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

War and State Terrorism: The United States, Japan, and the Asia-Pacific in the Long Twentieth Century

Arase, David

The Journal of Asian Studies, 2005, Vol.64(2), pp.476-477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.1017/S0021911805001154

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conflict in Asia: Korea, China-Taiwan, and India-Pakistan

Arase, David

The Journal of Asian Studies, 2004, Vol.63(4), pp.1079-1080 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.1017/S0021911804002475

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan and Russia in Northeast Asia: Partners in the 21st Century

Arase, David

The Journal of Asian Studies, 2000, Vol.59(1), pp.174-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.2307/2658618

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

United States-Japan Relations and International Institutions After the Cold War

Arase, David

Journal of Japanese Studies, Wntr, 1998, Vol.24(1), p.174(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-6848

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan, Internationalism and the UN.(Review)

Arase, David

Journal of Japanese Studies, Summer, 1999, Vol.25(2), p.390(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-6848

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan's Foreign Aid to Thailand and the Philippines

Arase, David

Journal of Japanese Studies, Summer, 1997, Vol.23(2), p.513(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-6848

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Japan's Reluctant Realism: Foreign Policy Challenges in an Era of Uncertain Power (review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan's Reluctant Realism: Foreign Policy Challenges in an Era of Uncertain Power (review)

Arase, David

The Journal of Japanese Studies, 2004, Vol.30(1), pp.254-257 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1549-4721 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/jjs.2004.0002

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Emergence of Japan's Foreign Aid Power

Arase, David

Journal of Japanese Studies, Wntr, 1992, Vol.18(1), p.282(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-6848

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Arase, David
  2. David Arase
  3. Arase, D
  4. So, A
  5. Inoguchi, T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...