skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2008đến2012 xóa Nhan đề tạp chí: KSII Transactions on Internet and Information Systems xóa Chủ đề: Wlan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Generalized Markov Chain Model for IEEE 802.11 Distributed Coordination Function

Ping Zhong ; Jianghong Shi ; Yuxiang Zhuang ; Huihuang Chen ; Xuemin Hong

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), February 2012, Vol.6(2), pp.664-682 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Reactive Cross Collision Exclusionary Backoff Algorithm in IEEE 802.11 Network

Subodh Pudasaini ; Yusun Chang ; Seokjoo Shin

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), December 2010, Vol.4(6), pp.1098-1115 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Huihuang Chen
  2. Ping Zhong
  3. Zhuang, Y.
  4. Shin, S
  5. Yuxiang Zhuang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...