skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Tác giả/ người sáng tác: Lopes, Murilo Baena xóa Chủ đề: Wires xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of frictional resistance between self-ligating and conventional brackets tied with elastomeric and metal ligature in orthodontic archwires

Leite, Vanessa Vieira ; Lopes, Murilo Baena ; Gonini Júnior, Alcides ; Almeida, Marcio Rodrigues De ; Moura, Sandra Kiss ; Almeida, Renato Rodrigues De

Dental press journal of orthodontics, 2014, Vol.19(3), pp.114-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2177-6709 ; PMID: 25162575 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...