skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sáng chế xóa Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Hebrew xóa Tất cả các phiên bản Wireless Communications Networks xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

מיקום של רכיבים בממשק משתמש
Positioning of components in a user interface

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

מתקשר מודולרי אלחוטי
Modular wireless communicator

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ממשק קביעת תצורה לבקר מולטימדיה ניתן לתכנות
Configuration interface for a programmable multimedia controller

Robert P. Madonna ; Michael C. Silva ; David Mckinley ; Nicholas J. Cipollo ; David W. Tatzel ; Duarte M Avelar ; Arthur A. Jacobson ; Duarte M Avelar ; Arthur A. Jacobson

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

הדמיית מציאות של התקן נייד התלויה בנסיון המשתמש
Virtualization of mobile device user experience

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

מערכת תקשורת עם אבטחה ציבורית
Public safety communication system

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ארגון מידע בעמודות
Column organization of content

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

מערכת תקשורת
Communications system

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

מעגלים חברתיים ברשתות חברתיות
Social circles in social networks

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

מעגלים חברתיים ברשתות חברתיות
Social circles in social networks

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

שיטה ומערכת לחזות התקהלות
Method and system for prediction of crowd formation

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

שיטה להפעלת כרטיס sim וקבלת איזון בזמן אמת
Method for activating a sim card and obtaining balance in real-time

Kam Cheong Chan ; Tak Kit Leung

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

שלט רחוק לבקר מולטימדיה הניתן לתכנות
Remote control unit for a programmable multimedia controller

Robert P. Madonna ; Michael E. Noonan ; Peter H. Corsini ; Michael C. Silva ; Arthur A. Jacobson

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

שלט רחוק לבקר מולטימדיה הניתן לתכנות
Remote control unit for a programmable multimedia controller

Robert P. Madonna ; Michael E. Noonan ; Peter H. Corsini ; Michael C. Silva ; Arthur A. Jacobson

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Michael C. Silva
  2. Arthur A. Jacobson
  3. Robert P. Madonna
  4. Peter H. Corsini
  5. Michael E. Noonan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...