skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Wilson, Katie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Computers in Libraries: An Introduction for Library Technicians20078Katie Wilson. Computers in Libraries: An Introduction for Library Technicians . Binghamton, NY: Haworth Information Press 2006. 194 pp., ISBN: 078902151X US$19.95 soft cover (Book review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computers in Libraries: An Introduction for Library Technicians20078Katie Wilson. Computers in Libraries: An Introduction for Library Technicians . Binghamton, NY: Haworth Information Press 2006. 194 pp., ISBN: 078902151X US$19.95 soft cover (Book review)

Satija, M.P.

Library Hi Tech, 11/27/2007, Vol.25(4), pp.627-627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-8831 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/07378830710840626

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Satija, MP
  2. Satija, M.P.
  3. Satija, M. P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...