skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Ngôn ngữ: German xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Journals (Sage Publications) xóa Chủ đề: Wildlife Management xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mammal Depletion Processes as Evidenced From Spatially Explicit and Temporal Local Ecological Knowledge

van Vliet, Nathalie ; Muhindo, Jonas ; Kambale Nyumu, Jonas ; Mushagalusa, Olivier ; Nasi, Robert

Tropical Conservation Science, September 2018, Vol.11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1940-0829 ; DOI: 10.1177/1940082918799494

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mushagalusa, O
  2. Van Vliet, Nathalie
  3. Nasi, Robert
  4. Kambale Nyumu, Jonas
  5. van Vliet, N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...