skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Yang, Guang xóa Chủ đề: Whales xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive evolution of the osmoregulation-related genes in cetaceans during secondary aquatic adaptation

Xu, Shixia ; Yang, Yunxia ; Zhou, Xuming ; Xu, Junxiao ; Zhou, Kaiya ; Yang, Guang

BMC Evolutionary Biology, 2013 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712148 ; DOI: 10.1186/1471-2148-13-189

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhou, Xuming
  2. Yang, Yunxia
  3. Xu, Shixia
  4. Yang, Guang
  5. Xu, Junxiao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...