skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Western Europe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using trade fairs in key account management

Blythe, Jim

Industrial Marketing Management, 2002, Vol.31(7), pp.627-635 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8501 ; E-ISSN: 1873-2062 ; DOI: 10.1016/S0019-8501(02)00183-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visitor and exhibitor expectations and outcomes at trade exhibitions

Blythe, Jim

Marketing Intelligence & Planning, 01 April 1999, Vol.17(2), pp.100-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-4503 ; E-ISSN: 1758-8049 ; DOI: 10.1108/02634509910260959

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communication and innovation: the case of hi-fi systems

Blythe, Jim

Corporate Communications: An International Journal, 01 March 2002, Vol.7(1), pp.9-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-3289 ; E-ISSN: 1758-6046 ; DOI: 10.1108/13563280210415991

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The evaluation of non-selling activities at British trade exhibitions: an exploratory study

Blythe, Jim

Marketing Intelligence & Planning, 01 September 1996, Vol.14(5), pp.20-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-4503 ; E-ISSN: 1758-8049 ; DOI: 10.1108/02634509610127536

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exhibitor commitment & the evaluation of exhibition activities

Blythe, Jim

International Journal of Advertising, 1999, pp.73-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02650487 ; E-ISSN: 17593948

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beliefs and attitudes of Welsh SMEs to marketing

Murdoch, Helen ; Blackey, Haydn ; Blythe, Jim

Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, Dec 2001, pp.143-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09673237 ; E-ISSN: 14791862

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Blythe, Jim
  2. Blythe, J
  3. Jim Blythe
  4. Blackey, Haydn
  5. Murdoch, Helen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...