skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Western Europe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards real-time business intelligence

Azvine, B. ; Cui, Z. ; Nauck, D.

BT Technology Journal, 2005, Vol.23(3), pp.214-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1007/s10550-005-0043-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating Travel Times of Field Engineers

Azvine, B ; Ho, C ; Kay, S ; Nauck, D ; Spott, M

BT Technology Journal, 2003, Vol.21(4), pp.33-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/A:1027319117800

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personal Information Management Assistants — From Research to Commercialisation

Thint, M ; Case, S ; Azarmi, N ; Azvine, B ; Hare, S

BT Technology Journal, 2003, Vol.21(4), pp.39-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/A:1027371101870

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Human-Centred Intelligent Systems — The Intelligent Assistant

Djian, D ; Azarmi, N ; Azvine, B ; Tsui, K ; Wobcke, W

BT Technology Journal, 2000, Vol.18(1), pp.91-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/A:1026590224641

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Tác giả 

 1. Nauck, D.  (2)
 2. Azarmi, N.  (2)
 3. Thint, M  (1)
 4. Djian, D  (1)
 5. Cui, Z  (1)
 6. Tsui, Kc  (1)
 7. Ho, C  (1)
 8. Kay, S  (1)
 9. Hare, S.  (1)
 10. Tsui, K  (1)
 11. Spott, M  (1)
 12. Wobcke, W  (1)
 13. Case, S.  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Azvine, B.
 2. Nauck, D.
 3. Azarmi, N.
 4. Thint, M
 5. Djian, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...