skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI xóa Tác giả/ người sáng tác: Dai, Guozhong xóa Tác giả/ người sáng tác: Tian, Feng xóa Chủ đề: Weighted Phoneme xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crossmodal error correction of continuous handwriting recognition by speech

Ao, Xiang ; Wang, Xugang ; Tian, Feng ; Dai, Guozhong ; Wang, Hongan

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.243-250

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216339

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ACM Digital Library  (1)
  2. KESLI (ACM Digital Library)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, H.
  2. Dai, Guozhong
  3. Ao, X.
  4. Dai, G.
  5. Tian, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...