skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Khakimzyanov, Gayaz xóa Chủ đề: Water Waves xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical modelling of surface water wave interaction with a moving wall

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 15, 2018

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersive shallow water wave modelling. Part III: Model derivation on a globally spherical geometry

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Fedotova, Zinaida; Fedotova, Zinaida (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 4, 2018

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersive shallow water wave modelling. Part IV: Numerical simulation on a globally spherical geometry

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Gusev, Oleg; Gusev, Oleg (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 14, 2018

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersive shallow water wave modelling. Part I: Model derivation on a globally flat space

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Fedotova, Zinaida ; Mitsotakis, Dimitrios ; Gusev, Oleg ; Shokina, Nina ; Org, Arxiv; Org, Arxiv (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 4, 2018

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersive shallow water wave modelling. Part II: Numerical simulation on a globally flat space

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Gusev, Oleg ; Shokina, Nina ; Org, Arxiv; Org, Arxiv (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 4, 2018

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical simulation of conservation laws with moving grid nodes: Application to tsunami wave modelling

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Shokina, Nina; Shokina, Nina (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 15, 2019

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Khakimzyanov, Gayaz
  2. Dutykh, Denys
  3. Gusev, Oleg
  4. Shokina, Nina
  5. Mitsotakis, Dimitrios

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...