skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 46.761  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Water Pollution xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cd, Pb, and Cu in water and sediments and their bioaccumulation in freshwater fish of some lakes in Hanoi, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cd, Pb, and Cu in water and sediments and their bioaccumulation in freshwater fish of some lakes in Hanoi, Vietnam

Le, Ha Thu; Ngo, Huong Thi Thuy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29328

Truy cập trực tuyến

2
A preliminary study on the occurrence of pharmaceutically active compounds in hospital wastewater and surface water in Hanoi, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A preliminary study on the occurrence of pharmaceutically active compounds in hospital wastewater and surface water in Hanoi, Vietnam

Ngoc Han, Tran; Urase, Taro; Thao, Ta Thi

Scopus; CLEAN – Soil, Air, Water; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32376

Truy cập trực tuyến

3
Cd, Pb, and Cu in water and sediments and their bioaccumulation in freshwater fish of some lakes in Hanoi, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cd, Pb, and Cu in water and sediments and their bioaccumulation in freshwater fish of some lakes in Hanoi, Vietnam

Le, Ha Thu; Ngo, Thi Thuy Huong

1029-0486; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30687

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khảo sát, đánh giá đặc điểm địa hóa môi trường nước dưới đất khu vực nam - đông nam Hà Nội : Đề tài NCKH. QT.01.19

Nguyễn Văn Dục; Trần Ngọc Lan

H. : ĐHKHTN, 2005 - (363.739 4 NG-D 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Ground water and vadose zone monitoring
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ground water and vadose zone monitoring

Johnson A. I. Editor; Nielsen David Editor; ASTM Subcommittee D18.21 on Ground Water Monitoring.; American Society for Testing Materials.

Philadelphia, PA : ASTM, 1990 - (628.1 GRO 1990) - ISBN0803112750

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu khả năng sinh khí H2S từ nước sông Tô Lịch : Đề tài NCKH. QT.09.61

Nguyễn Xuân Hải; Trần Yêm; Lê Văn Thiện; Nguyễn Hữu Huấn; Nguyễn Hồng Hạnh

H. : ĐHKHTN , 2010 - (363.739 NG-H 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu sự hình thành và phát tán Hydrosunfua từ sông Tô Lịch : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 85 02 05

Nguyễn Hữu Huấn; Nguyễn Xuân Hải; Trần Yêm

H. : ĐHKHTN , 2015 - (363.739 NG-H 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ảnh hưởng của nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến xâm nhập mặn sông Hóa - Thái Bình : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

Đoàn Anh Tuấn; Nguyễn Văn Hoàng

H. : ĐHKHTN , 2015 - (363.738 ĐO-T 2015)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích và đánh giá chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy tới sức khỏe người dân tỉnh Hà Nam : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

Trần Văn Trấn; Trịnh Thị Thanh

H. : Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường , 2015 - (363.739 TR-T 2015)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá chất lượng nước sông SomPoy và đề xuất giải pháp đảm bảo sử dụng cho sản xuất nông nghiệp huyện Kaisone tỉnh Savannakhet : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 604403

Khonesavanh Norasane; Nguyễn Thị Hà

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 2017 - (363.7394 KHO 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Rationale for sampling and interpretation of ecological data in the assessment of freshwater ecosystems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rationale for sampling and interpretation of ecological data in the assessment of freshwater ecosystems

Isom Billy G. Editior

Philadelphia, PA. : ASTM, 1986 - (363.7 RAT 1986) - ISBN0803104553

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ô nhiễm nước thải của một số nhà máy, xí nghiệp trên lưu vực sông Tô Lịch và đề xuất các biện pháp giảm thiểu : Đề tài NCKH. QT.09.70

Ngô Thị Lan Phương; Nguyễn Toàn Thắng

H. : ĐHKHTN , 2010 - (363.739 NG-L 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ô nhiễm môi trường nước huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh và đề xuất một số giải pháp bảo vệ : Đề tài NCKH. QT.07.50

Nguyễn Xuân Hải; Nguyễn Xuân Huân; Trần Khắc Hiệp

H. : ĐHKHTN, 2008 - (363.739 NG-H 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ki���m so��t �� nhi���m n�����c bi���n ven b��� t���nh Th��i B��nh: th���c tr���ng v�� gi���i ph��p : Lu���n v��n ThS. M��i tr�����ng v�� ph��t tri���n b���n v���ng (ch����ng tr��nh ����o t���o th�� ��i���m)

V�� H���i ����ng; V�� Quy���t Th���ng ng�����i h�����ng d���n

H. : Trung t��m nghi��n c���u t��i nguy��n v�� m��i tr�����ng , 2016 - (363.739 VU-�� 2016)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá nguy cơ ô nhiễm hợp chất hữu cơ ở sông Tô Lịch và đề xuất các biện pháp giảm thiểu : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01

Ngô Thị Bích; Nguyễn Thị Hà người hướng dẫn; Nguyễn Quang Trung người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (363.7394 NG-B 2014)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá tình trạng ô nhiễm và đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng nước sông Nhuệ : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

Đoàn Việt Quang; Nguyễn Quang Trung

H. : TT Nghiên cứu tài nguyên và Môi trường , 2014 - (363.7394 ĐO-Q 2014)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Áp dụng mô hình Mike 11 mô phỏng chất lượng nước và đề xuất một số giải pháp quản lý, kiểm soát ô nhiễm nước trên lưu vực sông Cầu : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01

Phạm Thị Hiền Thương; Nguyễn Hồng Phương người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (363.7394 PH-T 2014)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu sự ức chế phát quang của vi khuẩn Vibrio fischeri nhằm phát hiện độc tính của nước sinh hoạt nhiễm một số kim loại nặng : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 60 44 03

Kiều Thị Hòa; Nguyễn Văn Hoàng; Trần Thị Huyền Nga

H. : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2016 - (363.7394 KI-H 2016)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong xử lý nước thải lò giết mổ tập trung khu vực Hà Nội - Nghiên cứu điển hình tại lò giết mổ Vạn Phúc : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

Đào Thị Thu Hương; Bạch Quang Dũng; Đinh Thái Hưng

H. : Khoa sau đại học , 2016 - (363.739 ĐA-H 2016)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phân tích dòng chảy (FIA) dùng detector điện hóa để đánh giá ô nhiễm chì và cadimi trong nước mặt : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 604403

Phan Thị Thanh Hảo; Đỗ Phúc Quân; Lê Thị Hoàng Oanh

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 2017 - (363.7394 PH-H 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 46.761  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (83)
 2. 1960đến1974  (1.053)
 3. 1975đến1989  (2.395)
 4. 1990đến2005  (10.538)
 5. Sau 2005  (32.578)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (41.507)
 2. Japanese  (538)
 3. French  (385)
 4. Portuguese  (306)
 5. Spanish  (259)
 6. German  (233)
 7. Chinese  (147)
 8. Dutch  (96)
 9. Italian  (72)
 10. Undetermined  (47)
 11. Polish  (31)
 12. Greek  (28)
 13. Vietnamese  (28)
 14. Russian  (27)
 15. Danish  (27)
 16. Lithuanian  (24)
 17. Persian  (19)
 18. Finnish  (17)
 19. Romanian  (15)
 20. Czech  (14)
 21. Turkish  (14)
 22. Slovak  (13)
 23. Norwegian  (11)
 24. Hungarian  (9)
 25. Chamorro  (4)
 26. Ukrainian  (3)
 27. Arabic  (2)
 28. Korean  (2)
 29. Thai  (1)
 30. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (122)
 2. Q - Science.  (67)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gao, Baoyu
 2. Zhang, Jian
 3. Yue, Qinyan
 4. Zhang, Yan
 5. Teng, Yanguo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...