skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Pharmacy, Therapeutics, & Pharmacology xóa Chủ đề: Warfarin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and validation of a sensitive and robust LC-tandem MS method for the analysis of warfarin enantiomers in human plasma

Naidong, W ; Ring, P R ; Midtlien, C ; Jiang, X

Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, May 2001, Vol.25(2), pp.219-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0731-7085 ; PMID: 11275431 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pharmacodynamic interaction of warfarin with cranberry but not with garlic in healthy subjects

Mohammed Abdul, M I ; Jiang, X ; Williams, K M ; Day, R O ; Roufogalis, B D ; Liauw, W S ; Xu, H ; Mclachlan, A J

British Journal of Pharmacology, August 2008, Vol.154(8), pp.1691-1700 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1188 ; E-ISSN: 1476-5381 ; DOI: 10.1038/bjp.2008.210

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jiang, X.
  2. Naidong, W
  3. Naidong, Weng
  4. Day, R O
  5. Midtlien, Camilla

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...