skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: War xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia-US summit: deadly decisions.(international military policy)

Baev, Pavel

The World Today, June, 2000, Vol.56(6), p.9(3)

ISSN: 0043-9134

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia's Restless Frontier: The Chechnya Factor in Post-Soviet Russia

Baev, Pavel K.

Political Science Quarterly, 2005, Vol.120(2), pp.335-336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Azerbaijan Diary: A Rogue Reporter's Adventures in an Oil-Rich, War-Torn, Post-Soviet Republic.(Review)(Brief Article)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, July, 2001, Vol.38(4), p.539(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Note: Energy, Wealth and Governance in the Caucasus and Central Asia: Lessons Not Learned

Baev, Pavel; Sprecher, Christopher (Editor) ; Krause, Volker (Editor)

Journal of Peace Research, July 2006, Vol.43(4), pp.491-491 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343306065634

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The War in Chechnya (Book Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 1 January 2001, Vol.38(1), pp.115-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Military Humanism: Lessons from Kosovo (Book Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 1 January 2001, Vol.38(1), pp.113-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Chechen Wars: Will Russia Go the Way of the Soviet Union? (Book Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 1 May 2003, Vol.40(3), pp.350-351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chechnya: Tombstone of Russian Power (Book Review)

Baev, Pavel

Slavic Review, 1 October 1999, Vol.58(3), pp.707-708 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00376779 ; DOI: 10.2307/2697621

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

War and Peace in the Caucasus: Ethnic Conflict and New Geopolitics (Book Review)

Baev, Pavel K.

The Russian Review, 1 October 2009, Vol.68(4), pp.728-729 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00360341 ; E-ISSN: 14679434

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (1)
 2. 2000đến2000  (1)
 3. 2001đến2002  (3)
 4. 2003đến2005  (2)
 5. Sau 2005  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Baev, Pavel
 2. Pavel Baev
 3. Baev, P
 4. Baev, Pavel K.
 5. Lieven, Anatol

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...