skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: WTO xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Legal, Constitutional and Cosmopolitan Pluralism: A Paradox? A Short Reply to My Chinese Critics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legal, Constitutional and Cosmopolitan Pluralism: A Paradox? A Short Reply to My Chinese Critics

Petersmann, Ernst-Ulrich

China and WTO Review, 09/30/2018, Vol.4(2), pp.319-336

ISSN: 2383-8221 ; E-ISSN: 2384-4388 ; DOI: http://dx.doi.org/10.14330/cwr.2018.4.2.05

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Economic Law in the 21st Century: Need for Stronger “Democratic Ownership” and Cosmopolitan Reforms

Petersmann, Ernst-Ulrich

Polish Yearbook of International Law, 2011, Issue 31, pp.9-46

ISSN: 0554-498X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights, Constitutionalism and the World Trade Organization: Challenges for World Trade Organization Jurisprudence and Civil Society

Petersmann, Ernst-ulrich

Leiden Journal of International Law, 2006, Vol.19(3), pp.633-667 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0922-1565 ; E-ISSN: 1478-9698 ; DOI: 10.1017/S0922156506003505

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Petersmann, Ernst-ulrich
  2. Petersmann, E.-U.
  3. Ernst-Ulrich Petersmann

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...