skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Informa - Taylor & Francis (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản SveMed+ (Karolinska Institute) xóa Tất cả các phiên bản Vuxna xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effectiveness of technology-based patient education on self-reported deprivation of liberty among people with severe mental illness: a randomized controlled trial

Kuosmanen, Lauri ; Välimäki, Maritta ; Joffe, Grigori ; Pitkänen, Anneli ; Hätönen, Heli ; Patel, Anita ; Knapp, Martin

Nordic journal of psychiatry, 2009, Vol.63(5), pp.383-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1502-4725 ; PMID: 19308796 Version:1 ; DOI: 10.1080/08039480902825241

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Working conditions in a selected sample of call centre companies in Sweden

Norman, Kerstin ; Wigaeus Tornqvist, Ewa ; Toomingas, Allan

International journal of occupational safety and ergonomics : JOSE, 2008, Vol.14(2), pp.177-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-3548 ; PMID: 18534153 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and Rasch analysis of the Assessment of Computer-Related Skills

Fischl, Caroline ; Fisher, Anne G

Scandinavian journal of occupational therapy, June 2007, Vol.14(2), pp.126-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1103-8128 ; PMID: 17538857 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kuosmanen, L
  2. Von Euler, H
  3. Joffe, Grigori
  4. Wigaeus Tornqvist, Ewa
  5. Fisher, Anne G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...