skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Visualization xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring legibility of augmented reality X-ray

Santos, Marc ; Souza Almeida, Igor ; Yamamoto, Goshiro ; Taketomi, Takafumi ; Sandor, Christian ; Kato, Hirokazu

Multimedia Tools and Applications, 2016, Vol.75(16), pp.9563-9585 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-015-2954-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Augmented Reality Learning Experiences: Survey of Prototype Design and Evaluation

Santos, Marc Ericson C ; Chen, Angie ; Taketomi, Takafumi ; Yamamoto, Goshiro ; Miyazaki, Jun ; Kato, Hirokazu

IEEE Transactions on Learning Technologies, January 2014, Vol.7(1), pp.38-56 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1939-1382 ; DOI: 10.1109/TLT.2013.37

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D Ground Reaction Force Visualization onto Training Video for Sprint Training Support System

Taketomi, Takafumi ; Yoshitake, Yasuhide ; Yamamoto, Goshiro ; Sandor, Christian ; Kato, Hirokazu

DOI: 10.2312/egve.20171376 ; Related ISBN: 978-3-03868-052-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yamamoto, Goshiro
  2. Kato, Hirokazu
  3. Taketomi, Takafumi
  4. Santos, Marc
  5. Santos, M.E.C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...