skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Humans xóa Tác giả/ người sáng tác: Corbetta, Maurizio xóa Chủ đề: Visual Fields xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing Human Visual Field Organization from Early Visual to Extra-Occipital Cortex

Jack, Anthony ; Patel, Gaurav ; Astafiev, Serguei ; Snyder, Abraham ; Shulman, Gordon ; Corbetta, Maurizio

PLoS One, May 2007, Vol.2(5), p.e452 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0000452

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Snyder, Abraham Z.
  2. Shulman, Gordon L
  3. Astafiev, S.V.
  4. Abraham Z Snyder
  5. Jack, Anthony I.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...