skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: English xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Năm xuất bản: 2006đến2008 xóa Chủ đề: Visual Arts xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Towards Virtual Clay
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Virtual Clay

Cani, Marie-Paule ; Angelidis, Alexis; Artis, Team (Editor)

Course proceedings, Interactive Shape Editing, pp.67-83

ISBN: 1595933646 ; ISBN: 9781595933645 ; DOI: 10.1145/1185657.1185676

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Artis, Team
  2. Cani, Marie-Paule
  3. Angelidis, Alexis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...