skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: Q - Science. xóa Chủ đề: Human-computer interaction xóa Cơ sở dữ liệu: Dawsonera xóa Chủ đề: Media Design xóa Chủ đề: Virtual reality xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Playing with the Past
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Playing with the Past

Champion, Erik; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Abowd, Gregory (Editor) ; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Carroll, John (Editor) ; Cockton, Gilbert (Editor) ; Czerwinski, Mary (Editor) ; Feiner, Steve (Editor) ; Furtado, Elizabeth (Editor) ; Höök, Kristina (Editor) ; Jacob, Robert (Editor) ; Jeffries, Robin (Editor) ; Johnson, Peter (Editor) ; Nakakoji, Kumiyo (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Pastor, Oscar (Editor) ; Paternò, Fabio (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Salzman, Marilyn (Editor) ; Schmandt, Chris (Editor) ; Stolze, Markus (Editor) ; Szwillus, Gerd (Editor) ; Tscheligi, Manfred (Editor) ; Veer, Gerrit (Editor) ; Zhai, Schumin (Editor)

Human-Computer Interaction Series

ISBN: 9781849965002 ; ISBN: 1849965005 ; E-ISBN: 9781849965019 ; E-ISBN: 1849965013 ; DOI: 10.1007/978-1-84996-501-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
New Trends in Interaction, Virtual Reality and Modeling
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Trends in Interaction, Virtual Reality and Modeling

Penichet, Victor M. R. ;Gallud, José A. ;Gallud, José A.;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Penichet, Victor M.R (Editor) ; Peñalver, Antonio (Editor) ; Gallud, José A (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447154440 ; ISBN: 1447154444 ; E-ISBN: 9781447154457 ; E-ISBN: 1447154452 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-5445-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...