skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Computer Graphics xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: Ieee Computer Graphics And Applications xóa Chủ đề: Virtual Reality xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward Adaptive VR Simulators Combining Visual, Haptic, and Brain-Computer Interfaces

Lécuyer, Anatole ; George, Laurent ; Marchal, Maud; Marchal, Maud (Editor)

IEEE Computer Graphics and Applications, 01 September 2013, Vol.33(5), pp.18-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-1716 ; E-ISSN: 1558-1756 ; DOI: 10.1109/MCG.2013.80

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using virtual reality to analyze sports performance

Bideau, Benoit ; Kulpa, Richard ; Vignais, Nicolas ; Brault, Sébastien ; Multon, Franck ; Craig, Cathy

IEEE computer graphics and applications, 2010, Vol.30(2), pp.14-21 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-1756 ; PMID: 20650707 Version:1 ; DOI: 10.1109/MCG.2009.134

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

YaQ: an architecture for real-time navigation and rendering of varied crowds

Maïm, Jonathan ; Yersin, Barbara ; Thalmann, Daniel

IEEE computer graphics and applications, 2009, Vol.29(4), pp.44-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-1716 ; PMID: 19798862 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...