skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of SPIE xóa Chủ đề: Applied Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Bolas, Mark T. xóa Chủ đề: Virtual Reality xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

WebVR: an interactive web browser for virtual environments

Barsoum, Emad ; Kuester, Falko

22 March 2005, Vol.5664, pp.540-547

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819456373 ; ISBN: 0819456373 ; DOI: 10.1117/12.582624

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

VirtualExplorer: a plugin-based virtual reality framework

Kuester, Falko ; Hamann, Bernd ; Joy, Kenneth I

Proceedings of SPIE, 22 June 2001, Vol.4297(1), pp.436-442

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.430844

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A hybrid virtual environment for training of radiotherapy treatment of cancer

Phillips, Roger ; Ward, James W ; Bridge, Pete ; Appleyard, Rob M ; Beavis, Andrew W

27 January 2006, Vol.6055, pp.605508-605508-12

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819460950 ; ISBN: 0819460958 ; DOI: 10.1117/12.650951

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D workflow for HDR image capture of projection systems and objects for CAVE virtual environments authoring with wireless touch-sensitive devices

Prusten, Mark J ; Mcintyre, Michelle ; Landis, Marvin

27 January 2006, Vol.6055, pp.60551Q-60551Q-15

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819460950 ; ISBN: 0819460958 ; DOI: 10.1117/12.643659

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual reality applied to teletesting

van Den Berg, Thomas J ; Smeenk, Roland J. M ; Mazy, Alain ; Jacques, Patrick ; Arguello, Luis ; Mills, Simon

Proceedings of SPIE, 29 May 2003, Vol.5006(1), pp.575-584

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.474151

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual reality in construction industry: a requirement compatibility analysis approach

Ye, Jilin ; Shulgin, Boris V ; Raja, Vinesh H

27 January 2006, Vol.6055, pp.60551S-60551S-8

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819460950 ; ISBN: 0819460958 ; DOI: 10.1117/12.654838

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual reality and the unfolding of higher dimensions

Aguilera, Julieta C

27 January 2006, Vol.6055, pp.60551V-60551V-8

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819460950 ; ISBN: 0819460958 ; DOI: 10.1117/12.643651

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

ShadowLight: an immersive environment for rapid prototyping and design

Leetaru, Kalev H

22 March 2005, Vol.5664, pp.606-615

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819456373 ; ISBN: 0819456373 ; DOI: 10.1117/12.587154

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Woods, Andrew J.
  2. Merritt, John O.
  3. Bolas, Mark T.
  4. McDowall, Ian E.
  5. Dodgson, Neil A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...