skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the Impact of Highly Immersive Technologies and Natural Interaction on Player Engagement and Flow Experience in Games

Brondi, Raffaello ; Alem, Leila ; Avveduto, Giovanni ; Faita, Claudia ; Carrozzino, Marcello ; Tecchia, Franco ; Bergamasco, Massimo; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2015, Vol.LNCS-9353, pp.169-181 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-24589-8_13

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating Visual Discomfort in Head-Mounted Displays Using Electroencephalography

Mai, Christian ; Hassib, Mariam ; Königbauer, Rolf; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2017, Vol.LNCS-10516(Part IV), pp.243-252 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-68059-0_15

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pragati - A Mobile Based Virtual Reality (VR) Platform to Train and Educate Community Health Workers

Sorathia, Keyur ; Sharma, Kshipra ; Bhowmick, Shimmila ; Kamidi, Preetham; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2017, Vol.LNCS-10516(Part IV), pp.459-463 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-68059-0_51

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ifip, Hal
  2. Carrozzino, Marcello
  3. Hassib, Mariam
  4. Avveduto, Giovanni
  5. Kamidi, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...