skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa Chủ đề: Virtual Reality xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Data Visualization
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data Visualization

Berkshire Encyclopedia of Human-Computer Interaction

ISBN: 0974309125

Toàn văn sẵn có

2
Ubiquitous Computing And The Concept Of Context
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubiquitous Computing And The Concept Of Context

Human Computer Interaction: Concepts, Methodologies, Tools and Applications

ISBN: 9781605660523

Toàn văn không sẵn có

3
Internet-Enabled User Interfaces For Distance Learning
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet-Enabled User Interfaces For Distance Learning

Web-Based Education: Concepts, Methodologies, Tools and Applications

ISBN: 9781615209637

Toàn văn không sẵn có

4
Internet–Enabled User Interfaces For Distance Learning
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet–Enabled User Interfaces For Distance Learning

Ubiquitous and Pervasive Computing: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications

ISBN: 9781605669601

Toàn văn không sẵn có

5
Human Communication In Collaborative Augmented Reality Systems
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Communication In Collaborative Augmented Reality Systems

E-Collaboration: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications

ISBN: 9781605666525

Toàn văn không sẵn có

6
Lessons Learned In Designing Ubiquitous Augmented Reality User Interfaces
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons Learned In Designing Ubiquitous Augmented Reality User Interfaces

Human Computer Interaction: Concepts, Methodologies, Tools and Applications

ISBN: 9781605660523

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...