skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Virtual Environments xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FI3D: Direct-Touch Interaction for the Exploration of 3D Scientific Visualization Spaces

Yu, Lingyun ; Svetachov, Pjotr ; Isenberg, Petra ; Everts, Maarten H. ; Isenberg, Tobias; Johann Bernoulli Inst. for Math. and CompSc. ; Scientific Visualization and Computer Graphics

Ieee transactions on visualization and computer graphics, 2010, Vol.16(6), pp.1613-1622 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1077-2626

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient Structure-Aware Selection Techniques for 3D Point Cloud Visualizations with 2DOF Input

Yu, Lingyun ; Efstathiou, Konstantinos ; Isenberg, Petra ; Isenberg, Tobias; Johann Bernoulli Inst. for Math. and CompSc. ; Scientific Visualization and Computer Graphics ; Dynamic Systems and Mathematical Physics

Ieee transactions on visualization and computer graphics, 2012, Vol.18(12), pp.2245-2254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1077-2626

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...