skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Lecture Notes in Computer Science xóa Chủ đề: Virtual Reality xóa Chủ đề: Virtual Art xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dual Flow Interaction: Scene Flow and Data Flow, Dual Interaction in Art Installations

Alonso-Calero, José Ma ; Reyes-Lecuona, Arcadio ; Marín-Clavijo, Jesus ; Cano-García, Josefa

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6949(Part IV), pp.503-506 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23768-3_68

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Alonso-Calero, José Ma
  2. Cano-García, J.
  3. Reyes-Lecuona, A.
  4. Marín-Clavijo, Jesus
  5. Cano-García, Josefa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...