skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Aids (London, England) xóa Tác giả/ người sáng tác: Lichterfeld, M xóa Chủ đề: Viral Tropism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preferential susceptibility of Th9 and Th2 CD4+ T cells to X4-tropic HIV-1 infection

Orlova-Fink, Nina ; Chowdhury, Fatema Z ; Sun, Xiaoming ; Harrington, Sean ; Rosenberg, Eric S ; Yu, Xu G ; Lichterfeld, Mathias

AIDS (London, England), 23 October 2017, Vol.31(16), pp.2211-2215 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1473-5571 ; PMID: 28857825 Version:1 ; DOI: 10.1097/QAD.0000000000001630

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Harrington, G., Sean
  2. Orlova-Fink, Z., Nina
  3. Yu, Xu G.
  4. Harrington, Sean
  5. Yu, Xg

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...