skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Boccaletti, Stefano xóa Chủ đề: Vibration xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matching Rules for Collective Behaviors on Complex Networks: Optimal Configurations for Vibration Frequencies of Networked Harmonic Oscillators

Zhan, Meng ; Liu, Shuai ; He, Zhiwei; Boccaletti, Stefano (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0082161 ; PMCID: 3873270 ; PMID: 24386088

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhan, Meng
  2. Zhan, M.
  3. He, Z.
  4. He, Zhiwei
  5. Liu, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...