skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Vetiver xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Phytoremediation of Cadmium and Lead contaminated soil types by Vetiver grass
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phytoremediation of Cadmium and Lead contaminated soil types by Vetiver grass

Vo, Van Minh; Le, Van Khoa

p. 98-103; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4885

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative metabolic profiling of vetiver (Chrysopogon zizanioides) and maize (Zea mays) under lead stress

Pidatala, Venkataramana R. ; Li, Kefeng ; Sarkar, Dibyendu ; Wusirika, Ramakrishna ; Datta, Rupali

Chemosphere, February 2018, Vol.193, pp.903-911 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.11.087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of phytochelatins in vetiver grass upon lead exposure in the presence of phosphorus

Andra, Syam ; Datta, Rupali ; Sarkar, Dibyendu ; Makris, Konstantinos ; Mullens, Conor ; Sahi, Shivendra ; Bach, Stephan

Plant and Soil, 2010, Vol.326(1), pp.171-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-079X ; E-ISSN: 1573-5036 ; DOI: 10.1007/s11104-009-9992-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of vetiver for remediation of heavy metal soil contamination

Antiochia, Riccarda ; Campanella, Luigi ; Ghezzi, Paola ; Movassaghi, K.

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2007, Vol.388(4), pp.947-956 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-2642 ; E-ISSN: 1618-2650 ; DOI: 10.1007/s00216-007-1268-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of phytochelatin complexes in the lead tolerant vetiver grass [ Vetiveria zizanioides (L.)] using liquid chromatography and mass spectrometry

Andra, Syam S. ; Datta, Rupali ; Sarkar, Dibyendu ; Saminathan, Sumathi K.M. ; Mullens, Conor P. ; Bach, Stephan B.H.

Environmental Pollution, 2009, Vol.157(7), pp.2173-2183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2009.02.014

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A preliminary study to design a floating treatment wetland for remediating acid mine drainage-impacted water using vetiver grass (Chrysopogon zizanioides)

Kiiskila, Jeffrey ; Sarkar, Dibyendu ; Feuerstein, Kailey ; Datta, Rupali

Environmental Science and Pollution Research International, Dec 2017, Vol.24(36), pp.27985-27993 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09441344 ; E-ISSN: 16147499 ; DOI: 10.1007/s11356-017-0401-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phyto-evaluation of Cd-Pb Using Tropical Plants in Soil-Leachate Conditions

Ng, Chuck ; Boyce, Amru ; Rahman, Md ; Abas, Mhd

Air, Soil and Water Research, Jan 2018, Vol.11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 11786221 ; DOI: 10.1177/1178622118777763

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phytoassessment of Vetiver grass enhanced with EDTA soil amendment grown in single and mixed heavy metal–contaminated soil

Ng, Chuck ; Boyce, Amru ; Abas, Mhd ; Han, Fengxiang

Environmental Monitoring and Assessment, Jul 2019, Vol.191(7), pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: 10.1007/s10661-019-7573-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2009  (1)
 3. 2010đến2013  (1)
 4. 2014đến2017  (2)
 5. Sau 2017  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Datta, Rupali
 2. Sarkar, Dibyendu
 3. Abas, Mhd
 4. Abas, Mhd Radzi
 5. Ng, Chuck Chuan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...