skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: Veterinary Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic Confirmation of Hybridisation and Recent Inbreeding in a Vector-Isolated Leishmania Population (Sexual Reproduction in Leishmania)

Rogers, Matthew B ; Downing, Tim ; Smith, Barbara A ; Imamura, Hideo ; Sanders, Mandy ; Svobodova, Milena ; Volf, Petr ; Berriman, Matthew ; Cotton, James A ; Smith, Deborah F; Didelot, Xavier (Editor)

2014, Vol.10(1), p.e1004092 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7390 ; E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004092

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Genomics of the Apicomplexan Parasites Toxoplasma gondii and Neospora caninum : Coccidia Differing in Host Range and Transmission Strategy (Comparative Genomics of Toxoplasma and Neospora)

Reid, Adam James ; Vermont, Sarah J ; Cotton, James A ; Harris, David ; Hill-Cawthorne, Grant A ; Könen-Waisman, Stephanie ; Latham, Sophia M ; Mourier, Tobias ; Norton, Rebecca ; Quail, Michael A ; Sanders, Mandy ; Shanmugam, Dhanasekaran ; Sohal, Amandeep ; Wasmuth, James D ; Brunk, Brian ; Grigg, Michael E ; Howard, Jonathan C ; Parkinson, John ; Roos, David S ; Trees, Alexander J ; Berriman, Matthew ; Pain, Arnab ; Wastling, Jonathan M; Striepen, Boris (Editor)

PLoS Pathogens, 2012, Vol.8(3), p.e1002567 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7366 ; E-ISSN: 1553-7374 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1002567

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

  1. PLoS genetics  (1)
  2. PLoS pathogens  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Berriman, Matthew
  2. Sanders, Mandy
  3. Cotton, James A
  4. Harris, David
  5. Sohal, Amandeep

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...