skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: Vero Cells xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adherence assays and Slime production of Vibrio alginolyticus and Vibrio parahaemolyticus

Abdallah, Fethi Ben ; Chaieb, Kamel ; Zmantar, Tarek ; Kallel, Héla ; Bakhrouf, Amina

Brazilian Journal of Microbiology, May 2009, Vol.40(2), pp.394-398 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1517-8382 ; E-ISSN: 1678-4405 ; DOI: 10.1590/S1517-838220090002000033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kallel , Hela
  2. Bakhrouf, Amina
  3. Chaieb, Kamel
  4. Abdallah, Fethi
  5. Zmantar, Tarek

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...