skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Chủ đề: Parameter Estimation xóa Chủ đề: Ventilatory Response xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-invasive tracking of peripheral ventilatory response to carbon dioxide

Khoo, Michael C.K

International Journal of Bio-Medical Computing, 1989, Vol.24(4), pp.283-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7101 ; DOI: 10.1016/0020-7101(89)90023-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Khoo, M C
  2. Khoo, M.C.K.
  3. Khoo, Mck
  4. Khoo, Michael C.K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...