skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Vector-Borne Disease xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of the Public Health Threats Posed by Vector-Borne Disease in the United Kingdom (UK)

Medlock, Jolyon M ; Hansford, Kayleigh M ; Vaux, Alexander G C ; Cull, Ben ; Gillingham, Emma ; Leach, Steve

International journal of environmental research and public health, 29 September 2018, Vol.15(10) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1660-4601 ; PMID: 30274268 Version:1 ; DOI: 10.3390/ijerph15102145

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cull, Ben
  2. Ben Cull
  3. Hansford, Kayleigh M.
  4. Leach, Steve
  5. Leach, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...