skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Channell Carolyn E xóa Chủ đề: Văn bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The aims of argument : a brief guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The aims of argument : a brief guide

Crusius Timothy W.; Channell Carolyn E

Boston, Mass. : McGraw-Hill, c2006. - (808.042 CRU 2006) - ISBN0072961309 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Channell Carolyn E
  2. Crusius Timothy W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...