skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: Q - Science. xóa Chủ đề: Human-computer interaction xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Book Series xóa Chủ đề: User-centered system design xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Human Centered Software Product Lines
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Centered Software Product Lines

Sottet, Jean-Sébastien ;García Frey, Alfonso ;Vanderdonckt, Jean;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Sottet, Jean-Sébastien (Editor) ; García Frey, Alfonso (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319609454 ; ISBN: 3319609459 ; E-ISBN: 9783319609478 ; E-ISBN: 3319609475 ; DOI: 10.1007/978-3-319-60947-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Personas - User Focused Design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personas - User Focused Design

Nielsen, Lene; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447174264 ; ISBN: 1447174267 ; E-ISBN: 9781447174271 ; E-ISBN: 1447174275 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-7427-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
(Re)Searching The Digital Bauhaus
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

(Re)Searching The Digital Bauhaus

Editors: Thomas Binder ; Jonas Löwgren ; Lone Malmborg;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Binder, Thomas (Editor) ; Löwgren, Jonas (Editor) ; Malmborg, Lone (Editor)

Human-Computer Interaction Series

ISBN: 9781848003491 ; ISBN: 1848003498 ; E-ISBN: 9781848003507 ; E-ISBN: 1848003501 ; DOI: 10.1007/978-1-84800-350-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Robust Multimodal Cognitive Load Measurement
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust Multimodal Cognitive Load Measurement

Chen, Fang ; Zhou, Jianlong ; Wang, Yang ; Yu, Kun ; Arshad, Syed Z ; Khawaji, Ahmad ; Conway, Dan; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319316987 ; ISBN: 3319316982 ; E-ISBN: 9783319317007 ; E-ISBN: 3319317008 ; DOI: 10.1007/978-3-319-31700-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...