skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Public Displays xóa Chủ đề: User Profiles xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shaping how advertisers see me: user views on implicit and explicit profile capture

Kern, Dagmar ; Harding, Michael ; Storz, Oliver ; Davis, Nigel ; Schmidt, Albrecht

CHI '08 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 05 April 2008, pp.3363-3368

ISBN: 9781605580128 ; ISBN: 1605580120 ; DOI: 10.1145/1358628.1358858

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ACM Digital Library  (1)
  2. KESLI (ACM Digital Library)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Davis, Nigel
  2. Schmidt, Albrecht
  3. Harding, M.
  4. Storz, Oliver
  5. Storz, O.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...