skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: English xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Chủ đề: Ubiquitous Computing xóa Chủ đề: User Interfaces and Human Computer Interaction xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Changing Interactions to Reduce Energy Consumption: Specification of a Context-Aware System Centered on the Home Occupants' Concerns
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing Interactions to Reduce Energy Consumption: Specification of a Context-Aware System Centered on the Home Occupants' Concerns

Fréjus, Myriam ; Dominici, Michele ; Weis, Frédéric ; Poizat, Germain ; Guibourdenche, Julien ; Pietropaoli, Bastien; Dominici, Michele (Editor)

ISBN: 9783642394751 ; ISBN: 3642394752

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...