skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản OAPEN: Open Access Publishing in European Networks xóa Tất cả các phiên bản User Interfaces And Human Computer Interaction xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Bisociative Knowledge Discovery: An Introduction to Concept, Algorithms, Tools, and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bisociative Knowledge Discovery: An Introduction to Concept, Algorithms, Tools, and Applications

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Berthold, Michael

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-31829-0 ; E-ISBN: 978-3-642-31830-6 ; DOI: 10.1007/978-3-642-31830-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Cognitive Supervision for Robot-Assisted Minimally Invasive Laser Surgery
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognitive Supervision for Robot-Assisted Minimally Invasive Laser Surgery

Fichera, Loris

Series ISSN: 2190-5053 ; ISBN: 978-3-319-30329-1 ; E-ISBN: 978-3-319-30330-7 ; DOI: 10.1007/978-3-319-30330-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
GUI Design for Android Apps
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

GUI Design for Android Apps

Cohen, Ryan ; Wang, Tao

ISBN: 9781484203835 ; ISBN: 1484203836 ; E-ISBN: 9781484203828 ; E-ISBN: 1484203828 ; DOI: 10.1007/978-1-4842-0382-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Intertwingled: The Work and Influence of Ted Nelson
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intertwingled: The Work and Influence of Ted Nelson

Dechow, Douglas R. ; Struppa, Daniele C.

ISBN: 9783319169248 ; ISBN: 9783319169255

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...