skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản OAPEN: Open Access Publishing in European Networks xóa Tất cả các phiên bản User Interfaces (Computer Systems) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cognitive Supervision for Robot-Assisted Minimally Invasive Laser Surgery
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognitive Supervision for Robot-Assisted Minimally Invasive Laser Surgery

Fichera, Loris

Series ISSN: 2190-5053 ; ISBN: 978-3-319-30329-1 ; E-ISBN: 978-3-319-30330-7 ; DOI: 10.1007/978-3-319-30330-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Computation and the Humanities: Towards an Oral History of Digital Humanities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computation and the Humanities: Towards an Oral History of Digital Humanities

Nyhan, Julianne ; Flinn, Andrew

Series ISSN: 2195-9056 ; ISBN: 978-3-319-20169-6 ; E-ISBN: 978-3-319-20170-2 ; DOI: 10.1007/978-3-319-20170-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...