skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements for and Evaluation of User Support for Large-Scale Ontology Alignment

Ivanova, Valentina ; Lambrix, Patrick ; Åberg, Johan; IDA/ADIT, Institutionen för datavetenskap, Databas och informationsteknik ; Linköpings universitet, Tekniska högskolan, Interaktiva och kognitiva system ; Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system ; Linköpings universitet, Tekniska fakulteten, Interaktiva och kognitiva system ; Linköpings universitet, Tekniska fakulteten, Interaktiva och kognitiva system

The Semantic Web. Latest Advances and New Domains: 12th European Semantic Web Conference, ESWC 2015, Portoroz, Slovenia, May 31 -- June 4, 2015. Proceedings, 2015, pp. 3-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-319-18817-1 ; ISBN: 978-3-319-18818-8 ; DOI: 10.1007/978-3-319-18818-8_1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spheres of Play: Designing Games and Interfaces for Media Architectures

Schmitz, Michael ; Scholl, Dominik ; Saraceni, Julian ; Klein, Pascal ; Blaser, Carsten ; Olmeda, Jorge ; Zehle, Soenke ; Miede, André; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2015, Vol.LNCS-9353, pp.490-495 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-24589-8_45

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuous Mental Effort Evaluation during 3D Object Manipulation Tasks based on Brain and Physiological Signals

Wobrock, Dennis ; Frey, Jérémy ; Graeff, Delphine ; De La Rivière, Jean-Baptiste ; Castet, Julien ; Lotte, Fabien; Frey, Jérémy (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2015, Vol.LNCS-9296(Part I), pp.472-487 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-22668-2_35

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ifip, Hal
  2. Lambrix, Patrick
  3. Isomursu, Minna
  4. Isomursu, M.
  5. Häikiö, Juha

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...