skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Paternò, F. xóa Chủ đề: User Interfaces xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Models for universal usability

Paternò, Fabio

Proceedings of the 15th French-speaking conference on human-computer interaction on 15eme conference francophone sur l'interaction homme-machine, 25 November 2003, pp.9-16

ISBN: 1581138032 ; ISBN: 9781581138030 ; DOI: 10.1145/1063669.1063672

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migratory MultiModal interfaces in MultiDevice environments

Berti, Silvia ; Paternò, Fabio

Proceedings of the 7th international conference on multimodal interfaces, 04 October 2005, pp.92-99

ISBN: 1595930280 ; ISBN: 9781595930286 ; DOI: 10.1145/1088463.1088481

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scan and tilt: towards natural interaction for mobile museum guides

Mantyjarvi, Jani ; Paternò, Fabio ; Salvador, Zigor ; Santoro, Carmen

Proceedings of the 8th conference on human-computer interaction with mobile devices and services, 12 September 2006, pp.191-194

ISBN: 1595933905 ; ISBN: 9781595933904 ; DOI: 10.1145/1152215.1152256

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

TERESA: a transformation-based environment for designing and developing multi-device interfaces

Berti, Silvia ; Correani, Francesco ; Mori, Giulio ; Paternò, Fabio ; Santoro, Carmen

CHI '04 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 24 April 2004, pp.793-794

ISBN: 1581137036 ; ISBN: 9781581137033 ; DOI: 10.1145/985921.985939

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authoring interfaces with combined use of graphics and voice for both stationary and mobile devices

Paternò, Fabio ; Giammarino, Federico

Proceedings of the working conference on advanced visual interfaces, 23 May 2006, pp.329-335

ISBN: 1595933530 ; ISBN: 9781595933539 ; DOI: 10.1145/1133265.1133335

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives on end user development

Lieberman, Henry ; Paternò, Fabio ; Repenning, Alexander ; Wulf, Volker

CHI '03 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 05 April 2003, pp.1048-1049

ISBN: 1581136374 ; ISBN: 9781581136371 ; DOI: 10.1145/765891.766142

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting interactive workflow systems through graphical web interfaces and interactive simulators

Bruno, A ; Paternò, F ; Santoro, C

Proceedings of the 4th international workshop on task models and diagrams, 26 September 2005, pp.63-70

ISBN: 1595932208 ; ISBN: 9781595932204 ; DOI: 10.1145/1122935.1122948

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Paternò, F
  2. Paternò, Fabio
  3. Paterno, Fabio
  4. Santoro, C
  5. Santoro, Carmen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...