skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IDLE: Unified W3-access to interactive information servers

Perrochon, Louis ; Fischer, Roman

Computer Networks and ISDN Systems, 1995, Vol.27(6), pp.927-938 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-7552 ; DOI: 10.1016/0169-7552(95)00029-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Perrochon, L.
  2. Perrochon, Louis
  3. Fischer, Roman
  4. Fischer, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...