skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: User Interface Description Language xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advance human--machine interface automatic evaluation.(Report)

Gonzalez Calleros, Juan Manuel ; Guerrero Garcia, Josefina ; Vanderdonckt, Jean

Universal Access in the Information Society, Nov, 2013, Vol.12(4), p.387(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1615-5289

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advance human–machine interface automatic evaluation

González Calleros, Juan ; Guerrero García, Josefina ; Vanderdonckt, Jean

Universal Access in the Information Society, 2013, Vol.12(4), pp.387-401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1615-5289 ; E-ISSN: 1615-5297 ; DOI: 10.1007/s10209-013-0310-7

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systematic generation of abstract user interfaces

Tran, Vi ; Vanderdonckt, Jean ; Tesoriero, Ricardo ; Beuvens, François

Proceedings of the 4th ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 25 June 2012, pp.101-110

ISBN: 9781450311687 ; ISBN: 1450311687 ; DOI: 10.1145/2305484.2305502

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simplifying the development of cross-platform web user interfaces by collaborative model-based design

Genaro Motti, Vivian ; Raggett, Dave ; Van Cauwelaert, Sascha ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 31st ACM international conference on design of communication, 30 September 2013, pp.55-64

ISBN: 9781450321310 ; ISBN: 1450321313 ; DOI: 10.1145/2507065.2507067

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Addressing the mapping problem in user interface design with UsiXML

Limbourg, Quentin ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 3rd annual conference on task models and diagrams, 15 November 2004, pp.155-163

ISBN: 1595930000 ; ISBN: 9781595930002 ; DOI: 10.1145/1045446.1045474

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colored graph transformation rules for model-driven engineering of multi-target systems

Stanciulescu, Adrian ; Vanderdonckt, Jean ; Mens, Tom

Proceedings of the third international workshop on graph and model transformations, 12 May 2008, pp.37-44

ISBN: 9781605580333 ; ISBN: 1605580333 ; DOI: 10.1145/1402947.1402955

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards virtualization of user interfaces based on UsiXML

Molina Massó, José ; Vanderdonckt, Jean ; Simarro, Francisco ; López, Pascual

Proceedings of the tenth international conference on 3d web technology, 29 March 2005, pp.169-178

ISBN: 1595930124 ; ISBN: 9781595930125 ; DOI: 10.1145/1050491.1050516

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

SketchiXML: towards a multi-agent design tool for sketching user interfaces based on USIXML

Coyette, Adrien ; Faulkner, Stéphane ; Kolp, Manuel ; Limbourg, Quentin ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 3rd annual conference on task models and diagrams, 15 November 2004, pp.75-82

ISBN: 1595930000 ; ISBN: 9781595930002 ; DOI: 10.1145/1045446.1045461

Toàn văn không sẵn có

9
A Generic Approach for Multi-Device User Interface Rendering with UIML
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Generic Approach for Multi-Device User Interface Rendering with UIML

Luyten, Kris ; Thys, Kristof ; Vermeulen, Jo ; Coninx, Karin; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Santucci, Giuseppe (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Computer-Aided Design of User Interfaces V, pp.175-182

ISBN: 9781402058196 ; ISBN: 1402058195 ; E-ISBN: 9781402058202 ; E-ISBN: 1402058209 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-5820-2_14

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2005  (2)
  2. 2005đến2006  (1)
  3. 2007đến2007  (1)
  4. 2008đến2012  (2)
  5. Sau 2012  (3)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...