skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

IRL SmartCart - a user-adaptive context-aware interface for shopping assistance

Kahl, Gerrit ; Spassova, Lübomira ; Schöning, Johannes ; Gehring, Sven ; Krüger, Antonio

Proceedings of the 16th international conference on intelligent user interfaces, 13 February 2011, pp.359-362

ISBN: 9781450304191 ; ISBN: 1450304192 ; DOI: 10.1145/1943403.1943465

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

ARCrowd - a tangible interface for interactive crowd simulation

Zheng, Feng ; Li, Hongsong

Proceedings of the 16th international conference on intelligent user interfaces, 13 February 2011, pp.427-430

ISBN: 9781450304191 ; ISBN: 1450304192 ; DOI: 10.1145/1943403.1943482

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

2nd international workshop on semantic models for adaptive interactive systems (SEMAIS 2011)

Hussein, Tim ; Lukosch, Stephan ; Ziegler, Juergen ; Paulheim, Heiko ; Calvary, Gaelle

Proceedings of the 16th international conference on intelligent user interfaces, 13 February 2011, pp.467-468

ISBN: 9781450304191 ; ISBN: 1450304192 ; DOI: 10.1145/1943403.1943504

Toàn văn không sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...