skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 153  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: arXiv.org xóa Chủ đề: User Interface xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inventions on GUI Aesthetics

Mishra, Umakant; Mishra, Umakant (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 27, 2014

DOI: 10.2139/ssrn.1264690

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Heuristic Process for GUI Widget Matching Across Application Versions

Molnar, Arthur-Jozsef; Molnar, Arthur-Jozsef (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 22, 2017

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clear, Concise and Effective UI: Opinion and Suggestions

Jain, Rishabh ; Dutta, Rupanta ; Tandon, Rajat; Tandon, Rajat (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 13, 2014

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 Inventions on Command Buttons in a Graphical User Interface

Mishra, Umakant; Mishra, Umakant (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 27, 2014

DOI: 10.2139/ssrn.949240

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 inventions on Improving Toolbars: A TRIZ based analysis

Mishra, Umakant; Mishra, Umakant (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 27, 2014

DOI: 10.2139/ssrn.1264683

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simflowny 2: An upgraded platform for scientific modeling and simulation

Arbona, A ; Miñano, B ; Rigo, A ; Bona, C ; Palenzuela, C ; Artigues, A ; Bona-Casas, C ; Massó, J; Massó, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 14, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.cpc.2018.03.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MuSim, a graphical user interface for multiple simulation programs

Roberts, Thomas ; Cummings, Mary ; Johnson, Rolland ; Neuffer, David; Neuffer, David (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 1, 2016

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study Paper on Test Case generation for GUI Based Testing

Isabella, A ; Retna, Emi; Retna, Emi (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 21, 2012

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grey-box GUI Testing: Efficient Generation of Event Sequences

Arlt, Stephan ; Banerjee, Ishan ; Bertolini, Cristiano ; Memon, Atif ; Schäf, Martin; Schäf, Martin (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 22, 2012

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Análisis econométrico de series temporales en Gretl: La Ley de Okun

Calvo, Eduardo; Calvo, Eduardo (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 4, 2017

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inventions on Using Colors in Graphical User Interfaces

Mishra, Umakant; Mishra, Umakant (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 27, 2014

DOI: 10.2139/ssrn.1264689

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GUICop: Approach and Toolset for Specification-based GUI Testing

Hammoud, Dalal ; Zaraket, Fadi ; Masri, Wes; Masri, Wes (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 17, 2016

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inventions on presenting textual items in Graphical User Interface

Mishra, Umakant; Mishra, Umakant (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 27, 2014

DOI: 10.2139/ssrn.1264685

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligently Assisting Human-Guided Quadcopter Photography

Alabachi, Saif ; Sukthankar, Gita; Sukthankar, Gita (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 21, 2018

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Responsive Graphical User Interface (ReGUI) and its Implementation in MATLAB

Mikulszky, Matej ; Pocsova, Jana ; Mojzisova, Andrea ; Podlubny, Igor; Podlubny, Igor (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 9, 2017

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface design for military AR applications

Livingston, Mark ; Ai, Zhuming ; Karsch, Kevin ; Gibson, Gregory

Virtual Reality, 2011, Vol.15(2), pp.175-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-4338 ; E-ISSN: 1434-9957 ; DOI: 10.1007/s10055-010-0179-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drag and Drop: Influences on the Design of Reusable Software Components

Jalender, B ; Govardhan, A ; Premchand, P ; Kiranmai, C ; Reddy, G; Reddy, G (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 8, 2011

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Graphical-User Interface for Editing Segmentation Images

Ryan, R; Ryan, R (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 13, 2018

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hacking in the Blind: (Almost) Invisible Runtime UI Attacks on Safety-Critical Terminals

Kostiainen, Kari ; Knell, Thomas ; Sommer, David ; Capkun, Srdjan; Capkun, Srdjan (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 16, 2016

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contextually proximate approach to develop smart user interface

Joshi, Pushkar; Joshi, Pushkar (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 17, 2015

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 153  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (30)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (9)
 2. 2002đến2006  (7)
 3. 2007đến2010  (14)
 4. 2011đến2015  (61)
 5. Sau 2015  (61)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (145)
 2. Kỷ yếu hội nghị  (8)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mishra, Umakant
 2. Poshyvanyk, Denys
 3. Moran, Kevin
 4. Lelli, Valéria
 5. Blouin, Arnaud

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...