skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Chủ đề: Use Case Modeling xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Controlled Experiment on Comparison of Data Perspectives for Software Requirements Documentation

Ibriwesh, Iyas ; Ho, Sin-Ban ; Chai, Ian ; Tan, Chuie-Hong

Arabian Journal for Science and Engineering, 2017, Vol.42(8), pp.3175-3189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2193-567X ; E-ISSN: 2191-4281 ; DOI: 10.1007/s13369-017-2425-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ibriwesh, I
  2. Chai, I
  3. Chai, Ian
  4. Ho, SB
  5. Tan, C.-H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...