skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Economics xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Us xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Triumph of Ethernet: Technological Communities and the Battle for the LAN Standard

Poppo, Laura

Administrative Science Quarterly, Vol.48(1), p.142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00018392 ; E-ISSN: 19303815 ; DOI: 10.2307/3556627

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategies for Electronic Commerce and the Internet

Barney, Jay

Academy of Management. The Academy of Management Review, Vol.27(4), pp.628-630 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03637425

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Triumph of Ethernet: Technological Communities and the Battle for the LAN Standard

Downey, Greg

Business History Review, Vol.76(3), pp.617-620 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076805

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prometheus wired, the hope for democracy in the age of network technology

Fabian Von Scheele

Telecommunications Policy, pp.212-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03085961 ; E-ISSN: 18793258 ; DOI: 10.1016/S0308-5961(00)00091-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Von Burg, Urs
  2. Downey, G
  3. Poppo, Laura
  4. Jay B. Barney
  5. Peterson, Mark F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...