skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Us xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bear Hug for the Baltic

Baev, Pavel K.

The World Today, 1 March 1998, Vol.54(3), pp.78-79

ISSN: 00439134

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deadly Decisions

Baev, Pavel

The World Today, 1 June 2000, Vol.56(6), pp.9-11

ISSN: 00439134

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defense Strategy for the Post-Saddam Era.(Book review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, Jan, 2006, Vol.43(1), p.123(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eurasia in Balance: The US and the Regional Power Shift (Book Review)

Baev, Pavel ; Pavel Baev

Journal of Peace Research, 1 March 2006, Vol.43(2), pp.230-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433 ; DOI: 10.1177/0022343306061904

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blood and Oil: The Dangers and Consequences of America's Growing Dependency on Imported Petroleum (Book Review)

Baev, Pavel ; Pavel Baev

Journal of Peace Research, 1 September 2005, Vol.42(5), pp.642-643 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faultlines of Conflict in Central Asia and the South Caucasus: Implications for the U.S. Army (Book Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 1 November 2003, Vol.40(6), pp.751-752 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Holding the Line: US Defense Alternatives for the Early 21st Century (Book Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 1 July 2002, Vol.39(4), pp.508-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baev, Pavel
  2. Pavel Baev
  3. Baev, P
  4. O'Hanlon, Michael
  5. Cohen, Ariel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...