skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 237  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Updating of Skills xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-62140-6 ; DOI: 10.2767/296066

Toàn văn sẵn có

2
O fundo Social Europeu : investir nas pessoas : o que é e o que faz.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

O fundo Social Europeu : investir nas pessoas : o que é e o que faz.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-23816-1 ; DOI: 10.2767/65130

Toàn văn sẵn có

3
Het Europees Sociaal Fonds investeren in mensen : wat het is en wat het doet.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Het Europees Sociaal Fonds investeren in mensen : wat het is en wat het doet.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-27774-0 ; DOI: 10.2767/88090

Toàn văn sẵn có

4
Der Europäische Sozialfonds : in Menschen investieren.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Der Europäische Sozialfonds : in Menschen investieren.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-62145-1 ; DOI: 10.2767/603872

Toàn văn sẵn có

5
Evropski socialni sklad : vlaganje v ljudi : kaj je in kaj dela.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evropski socialni sklad : vlaganje v ljudi : kaj je in kaj dela.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-23819-2 ; DOI: 10.2767/65368

Toàn văn sẵn có

6
Ciste Sóisialta na hEorpa ag infheistiú i ndaoine : an Ciste féin agus a bhfuil á dhéanamh aige.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ciste Sóisialta na hEorpa ag infheistiú i ndaoine : an Ciste féin agus a bhfuil á dhéanamh aige.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-27768-9 ; DOI: 10.2767/87099

Toàn văn sẵn có

7
The European Social Fund : investing in people.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Social Fund : investing in people.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-62159-8 ; DOI: 10.2767/601827

Toàn văn sẵn có

8
Fondul social european : investeşte în oameni : ce este şi la ce serveşte.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fondul social european : investeşte în oameni : ce este şi la ce serveşte.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-23817-8 ; DOI: 10.2767/65249

Toàn văn sẵn có

9
Der Europäische Sozialfonds : in Menschen investieren : was ist der ESF und was bewirkt er?.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Der Europäische Sozialfonds : in Menschen investieren : was ist der ESF und was bewirkt er?.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-23801-7 ; DOI: 10.2767/63601

Toàn văn sẵn có

10
Le Fonds social européen : investir dans le capital humain.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le Fonds social européen : investir dans le capital humain.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-62120-8 ; DOI: 10.2767/74510

Toàn văn sẵn có

11
Europski Socijalni Fond Ulaganje u ljude : što je ESF i njegove aktivnosti.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europski Socijalni Fond Ulaganje u ljude : što je ESF i njegove aktivnosti.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-30366-1 ; DOI: 10.2767/52943

Toàn văn sẵn có

12
Eiropas Sociālais fonds : ieguldīšana cilvēkos.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eiropas Sociālais fonds : ieguldīšana cilvēkos.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-62151-2 ; DOI: 10.2767/809611

Toàn văn sẵn có

13
Europejski Fundusz Społeczny człowiek – najlepsza inwestycja!
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europejski Fundusz Społeczny człowiek – najlepsza inwestycja!

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-62123-9 ; DOI: 10.2767/7697

Toàn văn sẵn có

14
Het Europees Sociaal Fonds : investeren in mensen.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Het Europees Sociaal Fonds : investeren in mensen.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-62128-4 ; DOI: 10.2767/282005

Toàn văn sẵn có

15
Il Fondo sociale europeo investire nelle persone.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Il Fondo sociale europeo investire nelle persone.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-62163-5 ; DOI: 10.2767/04224

Toàn văn sẵn có

16
Euroopan sosiaalirahasto investointeja ihmisiin : mikä se on ja mitä se tekee.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Euroopan sosiaalirahasto investointeja ihmisiin : mikä se on ja mitä se tekee.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-27766-5 ; DOI: 10.2767/87083

Toàn văn sẵn có

17
Evropski socialni sklad vlaganje v ljudi : kaj je in kaj dela.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evropski socialni sklad vlaganje v ljudi : kaj je in kaj dela.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-27779-5 ; DOI: 10.2767/88356

Toàn văn sẵn có

18
Az Európai Szociális Alap befektetés az emberekbe : mi az ESZA és milyen tevékenységeket végez?.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Az Európai Szociális Alap befektetés az emberekbe : mi az ESZA és milyen tevékenységeket végez?.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-27769-6 ; DOI: 10.2767/8723

Toàn văn sẵn có

19
Európsky sociálny fond investovanie do ľudí : čím je a čo robí.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Európsky sociálny fond investovanie do ľudí : čím je a čo robí.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-27778-8 ; DOI: 10.2767/88276

Toàn văn sẵn có

20
Fondo Social Europeo invirtiendo en las personas.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fondo Social Europeo invirtiendo en las personas.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-62122-2 ; DOI: 10.2767/001501

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 237  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (47)
 2. 2014đến2014  (3)
 3. 2015đến2015  (6)
 4. 2016đến2017  (118)
 5. Sau 2017  (63)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (207)
 2. Tạp chí  (30)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (52)
 2. Hungarian  (10)
 3. French  (10)
 4. Lithuanian  (8)
 5. Slovak  (8)
 6. Czech  (8)
 7. Portuguese  (8)
 8. Polish  (8)
 9. Italian  (8)
 10. Romanian  (8)
 11. Maltese  (8)
 12. Greek  (8)
 13. Dutch  (8)
 14. Spanish  (8)
 15. Bulgarian  (8)
 16. Finnish  (8)
 17. Slovenian  (8)
 18. German  (8)
 19. Swedish  (8)
 20. Danish  (8)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...